suite a la reponse 54943 et 48802

ירמיה
Profile picture for user ירמיה
mar 05/05/2020 - 11:47

לכבוד הרה''ג ר. עוזיאל שליט''א

 

רציתי רק לשאול כתלמיד בפני רבו, כקטן שלא זכה להבין אפי' כצורת א-ב, על מה שכתב כבוד תורתו שליט''א לגבי ביצה שנתבשל בקדרה בשרית כמו חמין, שכבודו כתב להתיר לאכול חלב אח''כ בלי להמתין ע''פ מש''כ  הש''ך (סי' פט סקי''ט) דבקצת ממשות של איסור לא בעינן לחכות.

ולא זכיתי להבינו, דהש''ך מיירי רק בקדרה שלא הודחה יפה דרק אז הוי קצת ממשות של איסור, אבל בקדרה של בשר ממש כמו חמין וכדו' דנותן ממש טעם בשר בביצה ה''ז אסור לכו''ע, וכן מוכח ממה שכתב הפתחי תשובה (שם סק''ז) בשם הבית לחם יהודה דבעינן בביצה שישים נגד הבשר, ומצאתי שכן ס''ל גם הפרמ''ג (או''ח משב''ז ריש סי' קעג), הבית מאיר (סי' פט), הזבחי צדק (סקל''ז), הבא''ח (שלח, יב) והכה''ח (ס''ק ס) כמ''ש הבית לחם יהודה, ובעינן שהבשר הנשאר אינו נותן טעם ממשות בתבשיל אלא רק לחלוחית טוח על פניו, אבל אם נותן הממשות טעם בתבשיל הוי כמו שומן ואסור לאכול אחריו גבינה אא''כ יש בתבשיל ס' נגד הבשר שנשאר. 

וחוץ מזה, דעת האליה רבה (או''ח סי' קעג סק''ד) והחיד''א (סי' פט שיו''ב סקל''ג) דבעינן שהקדירה הודחה יפה כדי לאכול אחריו גבינה ואפי' שישים לא מהני.

ואולי שכבוד תורתו סמך על  מה שרצה לומר הפתחי תשובה בהתחלה, דאפי' כשאין בתבשיל ס' נגד הלכלוך מותר לאכול אחריו גבינה [וכן דעת יהודה (סק''ה), היד אברהם (כאן) והערוה''ש (סקי''ג)].  אמנם, חוץ ממה שכל האחרונים הנ''ל חולקים ע''ז, צריך ג''כ להבין מה טעמו של הפתחי תשובה ודעימיה, אכן היד יהודה (שם) ביאר דכיון שלא נתכוון שייכנס טעם בשר בתבשיל, ורק לא טרח להדיח את הקדירה היטב, אין לגזור בו שלא לאכול אחריו גבינה. וזה לא שייך כלל בביצה שנתבשלה בחמין בכוונה.

הרי דלכו''ע אסור לאכול חלב אחרי מאכל שהתבשל בקדרה בשרית. 

ואולי שכבוד תורתו סמך שהקליפה של הביצה חוצצת, זה ודאי אינו, כמ''ש בשו''ת הרשב''א (ח''א סי' תקטז - הביאו הב''י סי' צה ד''ה כתוב) ובשו''ע (סי' צה סעי' ב) שדין הביצה
כבשר ממש, דאע''פ שיש לה קליפה, מ''מ הרי היא מנוקבת, וכן נראה דעת הבא''ח (רב פעלים או''ח ח''ג סי' יג) דבביצה שנתבשל בתבשיל בשרי צריך המתנת ו' שעות.

זה מה שהיה לי הקטן להעיר לכבודו להגדיל תורה ולהאדירה, ומאד אשמח אם תוכלו לשלוח לי תשובה, כי נדון זה הוא ממש שכיח ויש בזה נ''מ למעשה.

נ.ב אחרי כתבי כל זאת מצאתי חידושו של הגרב''צ אבא שאול (שו''ת אור לציון החדש ח''ה יו''ד פרק יט שאלה ח) שכתב כעין כבודו, שלא נכנס בביצה אלא טעם ולא שומן ממש, ועל כן אם הניחו ביצים בסיר החמין הבשרי, ולא אכלו אלא את הביצה בלבד, אין צריך להמתין אלא שעה אחת בלבד, ולאחר מכן מותר לאכול מאכלי חלב.

יה''ר שתמשיכו להאיר עיני ישראל בתשובותיכם לעם ישראל בבריות איתנה, אכי''ר.

 

ירמיה   

Rav Reouven Ouziel
jeu 20/08/2020 - 14:38

אני מצטער אבל מזמן לצערי הרב עוזיאל לא ענה על השאלות.

מציע שתכתוב לו ישירות