Conversation 58791 - Decryptage d'acronymes

yitshaq.goldstein
Jeudi 11 août 2011 - 23:00

Shalom aleikha, rabbi
Suite de la question 58770

Que signifient ces abréviations ou acronymes :
1° ואלה שמותם הא׳
2° שניאר זק״ם
3° מה שחסד מפי׳ הר״ש משנץ ממסבת
4° ברי״ל נ״י
5° בו אפי׳ אות אחת
6° באחב״י

Voici le texte :

הקדמת המביא לבית הדפוס.
אמר המעתיק והמגיה והמסדר האותיות במו פי אודה את ה׳, כי זבני להוציא את הויכוח אשר אנכי נותן לפניכם קוראים נכבדים מאחד המיוחד בדורו אשר שמו נודע בשער הפוסקים ה״ה מורינו ורבינו יחיאל מפריש זלה״ה אשר היה לו עם משומד א׳ לפני המלך לודװיג התשיעי מצרפת וגם המלכה והגמונים וכומרים רבים היה שם בבית המלכות שנה האחרונה לה׳ אלפים יום ב׳ וג׳ פ׳ בלק ה ימים בחדש תמוז, אשר היה טמון זה יותר משש מאות שנה ולא שזפתו עין, ואני הדל העתקתי אותו מעקד הספרים אשר בפרים הבירה משני כ״י, הא׳ נקרא : {} והשני נקרא : {} והשיר בדרך תוכחה הוא מהכם א׳ אינני יודע מי הוא – רק שמו והשנה אשר כתב את השיר באשר שרשם אותם בראשי תיבות, אני משה בן אברהם מקרית יערים היושב בעיר אױניון שנת ה׳ אלפים רכ״ו לבריאת עולם חזק – העתקתי מכ״י הרב החכם המופלג מהר״ר דוב בער גאלדבערג המכונה ב״ג בפרים והרב הנ״ל העתיק אותו מכ״י אשר בעיר אקספרד ותודתי אשלם במו פי להרב ב״ג נ״י וגם לבל האנשים אשר עשו עמי חסד, – כי כאשר התעה אותי ה׳ מארץ מולדתי והיתי נע ונד בארץ לא לי ובאתי עד עיר הנ״ל נתכבדתי להיות מהנכנסים והיוצאים בביתו מפתו אכלתי ומכוסו שתיתי, כי ביתו פתוח לכל איש מצוק וביותר לבר אורי[א]ן, זכרה לו אלקום לטובה עוד ינוב בשיבה דשן ורענן עד ביאת יגון (וגם השלשה מטיבי לכת אשר החזיקו בימני כל ימי משך שבתי שמה אנקוב את שמותם פה להראות להם כי אינני כפױ טובה, ואלה שמותם הא׳ ה״ה הרב המופלג החכם הכולל מוה[ר] אליעזר איזידאר ראב״ד דמדינת צרפת, והרב המופלג, החוקר הנעלה, מוהר״ר שניאר זק״ם והאחרון הכי נכבד ראש וראשון במדינת צרפת מוה[ר] אברהם המכונה דקט[ר] אלבירט כהן נ״י, ישלם ה׳ פעלם ױזכו להיות צאצאיהם כמותם). והרב ב״ג הנ״ל נתן לי עצה להעתיק איזה כ״י מקדמונינו, ז״ל, ואהרי דברו לא שניתי, והעתקתי כמה כ״י אשר עודם אתי וזה יצא ראשונה, (זולתי מה שחסד מפי׳ הר״ש משנץ ממסבת בכורים עד סופה אשר הדפים הרב המופלג מוהר״ר יחיאל ברי״ל נ״י המו״ל הלבנון במ״ע הנ״ל שנה ראשונה בשמי) ובטוח אני כי ימצא הױכוח הנ״ל הן בעיניכם כי הנהתי אותו עד מקום שידי מנעת ולא שניתי בו אפי׳ אות אחת רק במקומות אשר נראה לי כי הוא טעות המעתיק סגרתי בסימן כזה () ונסחה שלי בסימן כזה [] ובשיר הג״ל צײנתי גם הקפיטל והפסוקים, ובשולי היריעה הערתי על איזה מלות קשה ההבנה, ובכל זאת לא יצאתי חובתי לכן עשיתי לוח הטעות בסופו ומי שימצא בו עוד איזה שגיאות ידיננו לכף זכות כי אין איש מחזיק אתי הן בסידור האותיות והן בהגהתו ואני תפלה כי זכות הקדמונים יעמוד לי להוציא את שאר כ״י אשר אתי לאור, ובטוח אני באחב״י שלא יסיגו גבולי להדפים את הס[פר] הנ״ל בלא ידיעתי. דברי הנאנח ומצפה לרחמי שמים עבד לאוהבי ה׳ ותורתו.

C'est l'avant-propos du Sefer Wikkua'h rabbenu Ye'hi'el mi-Paris (1873).

Todah rabba pour votre réponse ; kol touv.

Yitshaq Goldstein

Dr Michael Ben Admon
Samedi 18 février 2012 - 14:59

Chalom,

Dans ce texte, a plusieurs reprises le 'samekh' est remplace a tort par un 'mem'.
Concernant les abreviations qui vous posent probleme:

1° ואלה שמותם הא׳ - et voici leur noms, le premier...(האחד(
2° שניאר זק״ם - il s'agit de Chneor Sachs) . il faut ecrire זק"ש
3° מה שחסד מפי׳ הר״ש משנץ ממסבת - - il s'agit de rabbi chimchon de Sens, un des tossaphistes
4° ברי״ל נ״י - il s'agit de Yehiel Brill. (נ"י = נרו יאיר(
5° בו אפי׳ אות אחת - le mot אפ' est une abreviation de אפילו
6° באחב״י - abreviation de באחינו בית ישראל

Pour en savoir plus sur Sachs:
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%9…

Pour en savoir plus sur Brill:
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A…

Pour en savoir plus sur Rabbi chimchon de Sens:
http://en.wikipedia.org/wiki/Samson_ben_Abraham_of_Sens